Overdækning af gylletanke i markeds bedste PVC dug fra Agro Top A/S.

Danmarks mest solgte PVC dug til svineproducenter

Agro Top leverer og monterer Danmarks mest solgte PVC gylletankoverdækning til svineproducenter. Vores PVC dug er stærk og levreres op til 1100 gram pr m2, og med dugens ind svejsede bærebændler er den dimensioneret til danske vejrforhold.

Som standard har dugen en stor betjeningsluge (2 x 4-6 m), samt omrører luger tilpasset svineproducentens behov.

Topplade og bespændinger leveres i rustfri stål, og center masten er opført i Azobe hårdtræ eller beton.

Generel info:

Gylle indeholder store mængder kvælstof, som giver god næring til planter og afgrøder på landmændenes marker. Der spredes omkring 30 millioner tons gylle i Danmark om året.

Gylle spredes især om foråret, hvor planterne på de tilsåede arealer er i vækst. Planterne optager nemlig gyllen bedst, når de er i vækst. Derfor skal landmandens gylletanke være store nok til at kunne rumme minimum ni måneders produktion af gylle. Agro Top leverer gylletanke fra 500 – 7000 m3 samt overdækning i markedets bedste PVC dug.

Det er ikke tilladt at sprede gylle på lørdage og søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder eller i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. Ugens øvrige dage må de gerne køre gyllen ud på disse områder.

Det er ikke tilladt at sprede gylle fra høsten og ind til 1. februar det følgende år. Med høst menes den periode, hvor landmændene høster deres afgrøder. Dette tidspunkt kan variere fra år til år, alt efter vejret.

Det er dog tilladt at sprede gylle fra høst til 1. oktober på etablerede, overvintrende fodergræsarealer og på arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps. Og faktisk er det også tilladt at sprede gylle fra høst til 15. oktober på arealer med frøgræs, for hvilke der er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson.

Agro Top har i mere end 10 år leveret gylletanke og tankoverdækninger til svineproducenter i både Danmark og udlandet. Foråret har altid været den fortrukne periode for køb af ny gylletank og udskiftning eller køb af ny tankoverdækning.

Gyllen skal spredes via udlægning med slanger eller ved nedfældning. Ved nedfældning skærer landmandens maskine en fure i marken, sprøjter gyllen i og lukker efterfølgende til med jord. Det er ikke længere tilladt at blande gyllen med vand og sprede den ud med en vandingskanon.

Al gylle på sort jord og græsmarker skal nedfældes. Når gylle nedfældes, begrænser det lugtgenerne fra for eksempel ammoniakgasserne 80-100 procent.

Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., som er den bestemmelse, der beskriver reglerne for spredning af gylle, siger i øvrigt, at udbringning af husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke give anledning til unødige gener.

Hvilke lugtgener kan gylle give?

Gylle lugter, fordi ajle i forbindelse med møg frigiver blandt andet ammoniak, svovlbrinte og butansyre, som vi er meget lugtfølsomme overfor.

Ofte er det dog ikke lugten af den gylle, som er spredt på marken, der generer naboerne mest. Det er i stedet lugten fra svine- og kvægstalde, som spredes i luften via ventilationsanlæg, eller lugten fra uoverdækkede gylletanke, kontakt Agro Top for køb af tankoverdækning til din gylletank.

Gyllebeholdere på svine- og minkfarme, som etableres mindre end 300 meter fra nabobeboelse, skal altid forsynes med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. Det gælder sådan set for alle typer af gylletanke, men landmanden har lov til at undlade kunstig overdækning, hvis der er etableret et naturligt flydelag oven på gyllen, som han løbende kontrollerer.

Er du i tvivl kontakt Agro Top for rådgivning og uforpligtende tilbud på en PVC dug til din gylletank.